โปรแกรม GPS

 

 SWR-E  :  SwrMonitor Evolution
 ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ 

โปรแกรมที่ใช้ในการดูพฤติกรรมของรถบนแผนที่ ทำหน้าที่ประมวลข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ได้รับข้อมูลมาจากกล่องดำ (Black-Box) ที่ติดตั้งในรถส่งข้อมูลแสดงแสดงผ่านหน้าจอ และออกรายงานให้กับผู้บริหารได้รับทราบข้อมูล มีการตั้งค่าข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้ได้สามารถตรวจสอบและติดตามรถแต่ละคันได้อย่างรวดเร็วด้วยค่าที่กำหนดขึ้นเองตามความเหมาะสม นอกจากความสามารถในการแสดงผลข้อมูลเดินทางของยานพาหนะ แบบ Real Time โปรแกรม SWR-Monitor Evolution ยังมีส่วนของการจัดการทำรายการเพื่อสรุปข้อมูลการเดินทาง การจัดทำรายงานเป็นการสรุปข้อมูลจากพฤติกรรมการใช้ยานพาหนะได้หลายรูปแบบ เช่น รายงานที่แสดงการเกิดพฤติกรรมในรูปแบบสถิติตัวเลข,รายงานแสดงเปอร์เซนต์ของการเกิด พฤติกรรมในรูปแบบกราฟแท่ง, รายงานสรุปแบบกลุ่ม เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมต่างๆ เป็นต้น
 
 

TMS : Transport Management System 

ระบบบริหารจัดการงานขนส่ง

โปรแกรมการแก้ไขปัญหางานบริการขนส่งที่ซับซ้อน ประกอบด้วยฐานข้อมูลสำคัญ ได้แก่

1. เส้นทางการวิ่งรถ (รวมจุดจอดพักรถ ทางอันตราย ทางซ่อมบำรุง แผนที่ หรือ ระบบ GIS)
2. กองรถ (ขนาด ประเภท อัตราการใช้เชื้อเพลิง ระยะทางวิ่งที่เหมาะสม สำหรับรถแต่ละคัน/ประเภท)
3. พนักงานขับรถ (ประเภทใบขับขี่ เส้นทางที่ชำนาญหรือต้องการวิ่ง ช่วงเวลาที่ต้องการทำงาน อัตราค่าจ้าง)
4. ข้อจำกัดด้านกฎหมาย เช่น ระเบียบทางราชการของรถบางประเภท สินค้าบางประเภท เส้นทางบางเส้นทาง จำนวนชั่วโมงในการขับขี่ และการขับรถให้ตรงกับประเภทใบขับขี่


5.จุดหลักหรือสถานที่ๆ รถต้องแวะรับและส่งสินค้า (โรงพักสินค้ากลาง โรงงานและ ศูนย์กระจายสินค้าของลูกค้า ร้านค้าหรือบ้านเรือนปลายทาง ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ด่านศุลกากรตามชายแดน)
6. ระบบการรับคำสั่งจากลูกค้า (ประเภทสินค้า จำนวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลานัดหมายบริการเพิ่มเติมอื่นๆ)
เมื่อได้ฐานข้อมูลหลักต่างๆ แล้ว โปรแกรมจะคำนวณและจัดสรรรถ คนขับ เส้นทางการวิ่งรถรับและส่งสินค้า ตารางเวลารถเข้า-ออกที่สอดคล้องกับ order ที่เข้ามาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งคำนวณต้นทุนและระยะเวลาที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีทั้งการจัดสรรรถแบบเต็มคันจุดรับ-ส่งน้อยจุด และจัดสรรรถแบบค่อยๆ วิ่งรับสินค้าแบบหลายจุด ส่งปลายทางแบบหลายจุด ได้ตามความต้องการของลูกค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ผู้ประกอบการขนส่งจึงสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างสมประโยชน์ที่สุด รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์ในรถวิ่งเที่ยวกลับได้มากขึ้นด้วยระบบบริหารการขน ส่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารธุรกิจขนส่ง ช่วยในการจัดการระบบงาน และเก็บข้อมูลต่างๆในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบจะครอบคลุมกิจกรรม ดังนี้

1. ระบบรับคำสั่งจ้างจากลูกค้า
2. ระบบการวางแผนการขนส่ง
3. ระบบการควบคุมการขนส่ง
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากร ได้แก่ รถ พนักงานขับรถ ลูกค้า สินค้า เป็นต้น
5. ระบบรายงานต่างๆ

MA :  Maintenance Program
 ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงขนส่ง

1. สร้างรายการให้บริการซ่อม

2. สร้างรายการซ่อมบำรุง

3. รถเชื่อมต่อกับรายการซ่อมบำรุง

4. รายการซ่อมบำรุงเชื่อมต่อกับอะไหล่

5. แจ้งเตือนเข้าซ่อมบำรุงรถ

6. เก็บค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

7. เก็บค่าแรงในการซ่อมบำรุง

8. เก็บค่าใช้จ่ายอะไหล่
 

 DMM :  D.T.C. Mobile Management
 ระบบบริหารผ่าน Mobile Phone
ระบบติดตามและบริหารงานผ่านระบบMobile Device ระบบนี้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบและติดตามผู้ใช้ผ่าน Web Browser ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย, ฝ่ายบริการ หรือฝ่ายใดๆก็ตามเพียงแค่ผู้ใช้มี Mobile Device ที่เป็น OS Android หรือ Black Berry OS และติดตั้งระบบ DTC Mobile Managementโดยระบบจะรายงานสถานะของผู้ใช้ตลอดเวลาทุกๆ 5 วินาทีหรือตามเวลาที่ผู้บริหารกำหนด และ ผู้ใช้งานสามารถส่งรายงานเข้าเยี่ยมลูกค้า และรายงานการเข้าบริการลูกค้าผ่าน Mobile Device ได้ตลอดเวลา
1. สั่งงาน และ ติดตามทีมงานขายได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส
2. มีแผนการขายในการเข้าพบลูกค้าแบบ Real Time
3. สามารถบริหารจัดการแผนการขายของพนักงานขายแต่ละคน กำหนดเป้าหมายรายได้
4. ดูรายงานการเข้าพบลูกค้าสรุปเป็นรายวัน แยกตามพนักงานขายได้
5. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทีมขายอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว


 

 ETA & GEO Monitor

 

  • ผู้ใช้สามารถแบ่งพื้นที่กำหนดขอบเขตที่ใช้ในการจำกัดความเร็วได้
  • ผู้ใช้สามารถแสดงรายงาน       รถที่ฝ่าฝืนใช้ความเร็วเกินกำหนดใน
  • พื้นที่ ๆ จำกัดความเร็วไว้
  • ผู้ใช้สามารถประมาณระยะเวลาเข้าถึงปลายทางของรถแต่ละคันได้
  • ผู้ใช้สามารถแสดงรายงานรถที่ถูกนำไปใช้นอกเวลาทำงานได้
  • ผู้ใช้สามารถแสดงข้อมูลรถ Link กับแผนที่ G Map ได้

 

D.T.C. Website Monitor :  ระบบติดตามยานพาหนะผ่านเว็บไซต์
 
ระบบติดตามยานพาหนะผ่านเว็บไซต์ D.T.C. Website Monitor เป็นระบบที่ให้บริการในด้านการติดตามตำแหน่งของยานพาหนะ สามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถย้อนหลัง ข้อมูลการใช้งานรถแบบต่อเนื่อง Tracking Real-Time และรายการย้อนหลังต่างๆ เกี่ยวกับการเดินทางในแต่ละช่วงเวลา และรถที่วิ่งด้วยความเร็วเกินที่กำหนดไว้
1. Tracking ติดตามข้อมูลรถแบบต่อเนื่อง Real-Time
2. Ranking ระบบตรวจพิกัดรถกับสถานี
3. History ระบบตรวจพิกัดรถย้อนหลัง
4. Report ระบบแสดงรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. Setting ระบบการตั้งค่าอย่างอัจฉริยะและรวดเร็ว
6. Monitor ระบบตรวจสอบข้อมูลรถ


 
การแสดงตำแหน่งของรถว่าอยู่ ณ ตำแหน่งใด
ในปัจจุบัน จากภาพ รถที่เลือก จะแสดงบนแผนที่ว่าอยู่ตำแหน่งใด เวลาใด บอกความเร็วในการเดินรถ ให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหวของรถคันนั้นๆ ได้ 
แสดงสถานะของรถว่าอยู่ในสถานะใด
เช่น จอดรถดับเครื่อง, จอดรถไม่ดับเครื่อง, กำลังเดินทาง จากภาพ รถที่ถูกเลือกมีลูกศรสีแดง รายละเอียดของรถบอกสถานะว่ารถจอด ส่วนลูกศรสีเขียว รถอยู่ในสถานะกำลังเดินทาง 

การแสดงประวัติการเดินทางของรถแต่ละคัน สามารถดูประวัติการเดินรถได้ โดย แถบด้านซ้าย


 

รายงานแสดงเปอร์เซ็นของการเกิดพฤติกรรมในรูปแบบกราฟแท่ง
แสดงเปอร์เซ็นการใช้ความเร็วในรูปแบบกราฟแท่ง โดยแบ่งตามช่วงของความเร็ว (Km,/Hrs.) ของรถทั้งหมดที่เลือกมาเพื่อจัดทำรายงาน กำหนดให้แกน (X) (แนวนนอน) แสดงช่วงความเร็ว และแกน (Y) (แนวตั้ง) แสดงเปอร์เซ็นต์การเกิดความเร็ว

 
รายงานสรุปแบบกลุ่ม เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมต่างๆ
เป็นการสรุปข้อมูลแบบกลุ่มสามารถเปรียบเทียบการทำงานของรถแต่ละคันที่ปฏิบัติงาน ในช่วงเวลาเดียวกันได้
สรุปรายงานแบบกลุ่ม,สรุปรายงานรายคัน,สรุปรายงานการเข้าสถานีรายคัน,สรุปการเข้าสถานี,สรุปการใช้เชื้อเพลิง,สรุปการเดินทางระหว่างสถานี,สรุปประสิทธิภาพการใช้รถ